สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องสำรองไฟ ชนิดไฟ 3 เฟส กำลังไฟ 60 kVA (72A) จำนวน 1 ชุด