สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอสมุด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ ระบบ