สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครจำนวน 2 ชุด