สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อชุดฝึกพร้อมเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 รายการ