สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน จำนวน 2 รายการ