สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดควบคุม ประมวลผล และฐานข้อมูลเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด