สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาด ๕๐ ลบ.ม. ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)