สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างทำระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Healthy Living) ระยะที่ 2 จำนวน 1งาน