สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีพ.ศ.2566 งบประมาณจากรัฐ ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (จำนวน 3 รายการ)