สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณจากรัฐ ของสำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร จำนวน 2 รายการ