สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการ AI for ALL (ปีที่2) จำนวน 1 งาน