สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)