สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 และชั้น 5 จำนวน 2 รายการ