สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระแบบแสดงสัญญาณภาพและแเสียงแบบรองรับหลายรูปแบบ จำนวน 1 ระบบ