สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ