สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด