สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ๑๙๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี