สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 kVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด