สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องคอมพิิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 120 เครื่อง