สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 10 เครื่อง