สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 5 เครื่อง