สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายเบลด (Blade Server) และ เซิร์ฟเวอร์ จำนวน 1 ชุด