สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อชุดอุปกรณ์อ่านคลื่นสัญญาณไฟฟ้าจากร่างกาย จำนวน 4 ชุด