ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูล (Network Attach Storage) จำนวน 1 ชุด