คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จ้างดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงระบบคลังข้อสอบวัดสมรรถนะความฉลาดรู้อิงตามแนว PISA แบบออนไลน์ และชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จำนวน 1 งาน