คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จ้างเหมาบริการระบการสอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS67) ประจำปี 2567 การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test หรือ CBT) จำนวน 1 งาน