คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสิทธิในการใช้โปรแกรม Adobe CC ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 – 16 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 1 รายการ