คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบโดยอาศัยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงอินฟราเรด หมายเลขครุภัณฑ์ 54P0200071 จำนวน 1 เครื่อง