กลุ่มงานสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้และสร้างอาชีพ (ว่าที่) ครูผู้มีอุดมการณ์ จำนวน 1 งาน