จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อชุดฝึกพร้อมเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/01/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3/01/24
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จ้างดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงระบบคลังข้อสอบวัดสมรรถนะความฉลาดรู้อิงตามแนว PISA แบบออนไลน์ และชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28/12/23
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จ้างเหมาบริการระบการสอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS67) ประจำปี 2567 การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test หรือ CBT) จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28/12/23
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า ภายนอกอาคาร มจธ.บางขุนเทียน ระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26/12/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/12/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการสำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2567 จำนวน 1 งาน)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14/12/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6/12/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานประจำห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/12/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2567
(Ipad 75 เครื่อง)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 13/11/23
1 5 6 7 8 9 32

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top