โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างให้บริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง