โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์ ยี่ห้อโคเน่ ขนาด 1,350 กิโลกรัม อาคารโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ  จำนวน 1 ชุด