โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง