สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกวดราคาจ้างให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)