สำนักหอสมุด

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อสิทธิในการเข้าใช้โปรแกรม Turnitin ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง