สำนักหอสมุด

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง