สำนักหอสมุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อสิทธิในการเข้าใช้โปรแกรม Turnitin ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 ชุด