สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแว่นตาโลกเสมือน 3 มิติ  (แว่นตา VR) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง