สำนักหอสมุด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 3 รายการ