สำนักหอสมุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างให้บริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด ของสำนักหอสมุด