สำนักหอสมุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ของสำนักหอสมุด