สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การซื้อชุดทดสอบระบบแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด