สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างทำระบบบริหารงานอาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ (Mobile Application Front-End) จำนวน 1 ระบบ