สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำระบบจอดรถอัตโนมัติอาคารจอดรถ จำนวน 1 ระบบ