สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศราคากลางจ้างทำระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับลานจอดรถยนต์ภายในมหาวิทยา จำนวน 1 ระบบ