สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัย 2564เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี