สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)