สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี