สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ และรถบัสโดยสารปรับอากาศสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565) จำนวน 1 งาน