สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเดินเมนไฟฟ้าสำรองสำหรับเครื่องสูบน้ำระบายน้ำระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน